2017:29 Vildare än tam - ett försöksprojekt för att gynna vilda pollinatörer

Om publikationen

Löpnummer:
2017:29
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Projektet vildare än tam är en studie som berör hur man kan gynna vilda pollinatörer i anslutning till kommersiella fruktodlingar. Den huvudsakliga åtgärden inom projektet har varit att anlägga artificiella boplatser för vilda bin och totalt har fyra biväggar och fyra bibäddar placerats ut i två fruktodlingar i östra Vätterbranterna. Rudenstams frukt och bär samt Vista kulle fruktodling. Bibäddarna har mätt mellan 5-10 meter i längd. Bibäddarna, som bestått av delvis lerblandad sandjord för att efterlikna den lokala jordarten, har dess-utom planterats med olika vilda nektarväxter från närområdet (gråfibbla, åkervädd, blåklocka, getväppling) men också lavendel för att berika sensommarblomningen. Biväggarna har utgjorts av artificiella timmerväggar bestående av liggande reglar med knappt 900 hål med en diameter av 8 mm borrade.

Parallellt med de boplatsunderlättande åtgärderna har en inventering skett i fruktodlingen för att undersöka i vilken omfattning vilda pollinatörer bidrar till pollineringen. Vid inventeringen har de arter av vildbin som bidrar till pollineringen och deras ungefärliga frekvens noterats. En översiktlig inventering av närområdets vildbifauna har också utförts.

Projektets huvudsakliga slutsatser är:

  1. Kolonisationen av de artificiella boplatserna är under naturliga förhållanden en relativt trög process.
  2.  Andelen vilda pollinatörer på fruktträden utgörs vid tiden för studien i de undersökta odlingarna av ett fåtal vilda biarter och få individer.
  3. Närmiljön kring fruktodlingen och i vilken utsträckning denna erbjuder lämpliga boplatser och god blomningsresurs har mycket stor påverkan på artantal och individantal av vilda bin i odlingarna.

Resultaten från Vildare än tam indikerar således att vilda pollinatörer är en styvmoderligt behandlad grupp men att man med riktade åtgärder i anslutning till odlingarna kan öka andelen arter och individer som bidrar till pollineringen. Gynnandet av närområdets vilda pollinatörer genom aktiv anläggning av boområden och blomsterplanteringar är att betrakta som en långsiktig strategisk satsning för att succesivt öka andelen vilda pollinatörer.

Kontakt