2017:22 Sevesotillsynsplan för Jönköpings län 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2017:22

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

I lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) anges att länsstyrelserna ska besluta om en tillsynsplan för de verksamheter som omfattas av lagen.

Sevesotillsynsplanen är framtagen av miljöskyddsenheten på Miljö-och Samhällsbyggnadsavdelningen. I den här tillsynsplanen redovisar Länsstyrelsen vilka insatser och prioriteringar som, utifrån tillgängliga medel, planeras för att tillsynen ska bli så effektiv som möjligt under år 2017.

Sevesotillsynsplanen anger också rutiner för hur tillsynen ska bedrivas vid oförutsedda händelser.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping