2017:21 Fritidsfiske och fisketurism i Jönköpings län 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2017:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Detta är den första strategin för fritidsfiske och fisketurism i Jönköpings län.

Strategin sträcker sig till 2020 och vår förhoppning är att den ska bli en viktig katalysator för arbetet med fritidsfiske och fisketurism, både på Länsstyrelsen och hos andra berörda aktörer. I samband med framtagandet av strategin har vi bildat ett nytt nätverk för att kunna träffas och diskutera frågorna. Strategin och nätverket kan tillsammans göra att vi gemensamt satsar på rätt saker och driver arbetet framåt. Det är viktigt, för det finns mycket att göra!

Fiske är ett omfattande fritidsintresse. Närmare två miljoner svenskar fiskar någon gång per år. I Jönköpings län finns goda förutsättningar för fritidsfiske och fisketurism tack vare många upplåtna vatten och möjligheten till fritt fiske i Vättern. Bland turister som besöker vår region är fisket en viktig reseanledning - ungefär 16 % av utländska turister som besöker Småland fiskar.

Tyngdpunkten på Länsstyrelsens arbete med fiske ligger på att säkra fisktillgången och säkerställa god vattenkvalitet och bra livsmiljöer för fisk genom fiskevårdsåtgärder, kalkning och åtgärder för att minska övergödning. Förvaltning av fisket på allmänt vatten, miljöövervakning, samt rådgivning till fiskevattenägare är andra arbetsuppgifter med koppling till fisket. Däremot har det tidigare saknats riktad finansiering för att arbeta med att främja fritidsfiske och fisketurism. Nu finns en sådan möjlighet genom ett särskilt uppdrag och särskilt avsatta medel för länsstyrelsernas arbete med friluftsliv.

En viktig åtgärd i handlingsplanen är att utveckla arbetet i fiskevårdsområdena. Fiskevattenägarna är nödvändiga aktörer i arbetet med en långsiktigt hållbar och lokalt förankrad fritidsfiske och fisketurism. Att främja barn och ungdomars fiske är viktigt eftersom fiske bidrar till god hälsa, lärande, social utveckling och miljöengagemang. För att ytterligare tillgängliggöra fisket är vi också av uppfattningen att informationen om våra fiskemöjligheter behöver förbättras. En samordnad funktion för att uppdatera och tillhandahålla information om fritidsfiske och fisketurism i länet tror vi därför skulle vara en värdefull satsning.

Det har inom Jönköpings län genomförts ett flertal satsningar på fritidsfiske och fisketurism. Många aktörer arbetar aktivt på sina håll, men det har fram tills nu saknats en gemensam bild av hur fritidsfisket och fisketurismen kan utvecklas i Jönköpings län och vilka insatser som behövs. Denna strategi fyller det tomrummet och utgör en gemensam plattform för hur vi tillsammans kan utveckla fritidsfisket och fisketurismen i Jönköpings län!

Kontakt