2017:17 Anpassning till ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer:
2017:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
128
Publikationstyp:
Rapport

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som märks idag och de som inte kan förhindras i framtiden.

Syftet med detta åtgärdsprogram är att vara en vägledning för länets aktörer för att aktivt möta klimatförändringarna och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling. Åtgärdsprogrammet är framtaget inom organisationen för länets Klimatråd i samråd med berörda aktörer och verksamheter. Tack vare det engagemang och den expertkunskap som deltagare bidragit med har vi god förhoppning om att programmet utgör en relevant och genomförbar vägledning för berörda aktörer. Programmet innehåller mål för länets klimatanpassningsarbete samt prioriterade, konkreta åtgärder vilka har utpekade genomförare och som även är förankrade med den eller dessa.

Klimatet förändras i snabb takt och medför stor påverkan på flera viktiga samhällsfunktioner och verksamheter. Det är mycket viktigt att anpassa samhällsstrukturerna efter dessa nya förutsättningar. Viktiga verksamhetsområden som påverkas av klimatförändringarna är länets dricksvattenförsörjning, dagvattenhantering, miljötillstånd, krisberedskap, areella näringar, dammsäkerhet, vägar och byggnader samt människors hälsa. Utöver det är tillgången på resurser en viktig fråga i klimatanpassningsarbetet.

Prioriterat inom klimatanpassningsarbetet i Jönköpings län är att öka beredskapen och skydd för extremväder som värmebölja, torka, storm och skyfall samt för de effekter som medföljer en ökande temperatur och ökande nederbörd så som förändrade flödesmönster och översvämningsrisk, risker för erosion, ras, skred och slamströmmar, försämrad råvattenkvalitet samt påverkan på djurs och människors hälsa.

Kontakt