2017:16 Mottagande och etablering av nyanlända

Om publikationen

Löpnummer:
2017:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Landets kommuner har efter det stora flyktingmottagandet hösten 2015 återhämtat sig något. Många kommuner upplever att mottagandet av de ensamkommande barnen har förbättrats i en rad avseenden.

I svaren uppger kommunerna bland annat att det är lättare att erbjuda familjehem och stödboende till barn och unga. Tidsbristen både inom den egna verksamheten liksom hos samverkande aktörer uppges också ha minskat i betydande grad.

Samtidigt uppger kommunerna att det är problem när det gäller bosättningen av nyanlända. De största svårigheterna är bristen på bostäder i rätt storlek, bostadsbrist samt otillräckliga tidsramar för att kunna skapa bra boendelösningar för nyanlända. Trots detta anger 74 procent av de svarande kommunerna att kommunens bostadslösningar för anvisade nyanlända ger goda förutsättningar för etablering och integration i ganska eller mycket hög grad. 82 procent av de svarande kommunerna anger också att de arbetar aktivt för att nyanlända som tas emot på anvisning ska ha möjlighet att bo kvar i kommunen. Drygt hälften av kommunerna uppger att de i mycket hög eller hög grad erbjuder de nyanlända en permanent bostad redan när de anvisas till kommunen. Många kommuner anger även att kommunerna bedriver effektiv samverkan mellan förvaltningar i syfte att skapa omedelbara bostadslösningar för anvisade nyanlända.

Kontakt