2017:10 Gösvatten i Jönköpings Län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

• Gösen är introducerad i Jönköpings län och det finns 333 dokumenterade utsättningar fördelat på 126 sjöar sedan 1896. Utsättningarna har lett till att gös etablerat sig i 68 sjöar (54 % av alla utsättningar) där den satts ut. Därutöver har arten spridit sig utanför utsättningssjöarna till ytterligare 20 sjöar, varför arten idag finns i 90 sjöar i länet. Dessa, oftast stora, sjöar innefattar drygt hälften av länets sjöyta (exkl. Vättern).
• I rapporten analyseras en mängd parametrar avseende deras betydelse för förekomst och beståndsstatus för gös. Analyserna visar bl.a. att gösen inte trivs i små sjöar högt över havet samt att den gynnas av hög näringstillgång, litet siktdjup, kort omsättningstid och litet medeldjup. Siktdjupet är enligt analyserna den viktigaste indikatorn för att avgöra om en sjö är lämplig för introduktion av gös eller inte.
• En introduktion av gös medför stor risk för påverkan på arter som sik, siklöja, öring, röding och abborre. Tillståndsgivningen är därför restriktiv idag.
• Mört och abborre bedöms vara de vanligaste bytesfiskarna.
• Trolling/dragrodd är den vanligaste metoden för gösfiske i Jönköpings län. Vertikalfiske är en metod som ökat kraftigt de senaste åren. Nätfisket efter gös har minskat drastiskt de senaste 15 åren.
• Stor gös påträffas främst i sjöar med täta gösbestånd.
• Riktat fiske efter gös är mycket populärt. Sjöar med goda gösbestånd har ökat sin fiskekortförsäljning de senaste 15 åren samtidigt som fiskekortspriserna stigit.
• I merparten av länets gösvatten bedrivs idag någon typ av riktade fiskevårdsåtgärder för gös.
• Nätprovfiske är en bra metod för att få en uppfattning om statusen på ett gösbestånd. Vid en fångst/ansträngning > 1,6 individer bör beståndet bedömas som rikligt.

Kontakt