2017:09 Biotopkartering vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2017:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
204
Publikationstyp:
Rapport

Undersökningstypen Biotopkartering vattendrag är en metod för kartering av fysiska förhållanden i och i anslutning till vattendrag. Föreliggande rapport är en vägledning för hur biotopkarteringsmetoden används. Metoden som presenteras är en ny variant av den metod som utvecklades i Jönköpings län under 1990-talet. Den nya metoden är lik sin föregångare, men bättre anpassad för flera olika vattenmiljöer och flera frågeställningar. Vid biotopkartering delas vattendragsmiljön in i olika delsträckor. För varje delsträcka beskrivs förekommande biotoper och sträckans egenskaper med ett protokoll. Utöver det finns flera valfria protokoll som används vid inventering av vandringshinder eller fördjupade inventeringar. Biotopkarteringen ger en semikvantitativ beskrivning av vattensystemet med avseende på olika typer av livsmiljöer, påverkansgrad, fluviala processer och förekomst av vandringshinder.

Efter biotopkarteringen kan resultaten utvärderas på många olika sätt. Bland annat går det att utvärdera hur olika sträckor påverkar varandra, till exempel hur en sträcka med mycket erosion påverkar en sträcka nedströms. Det går också att utvärdera hur vanliga olika livsmiljöer är, hur långa sträckor som har en viss typ av påverkan och vilken hydromorfologisk status vattendraget har.

Biotopkarteringsresultaten och utvärderingen av resultaten kan sedan användas till en mängd områden, till exempel naturvärdesbedömning, fysisk planering, försiktighetsåtgärder vid skogsbruk, åtgärdsplanering, bedömning av orsaker till förändringar i naturmiljön, vattenförvaltning samt bedömning av orsaker till försämrad funktion i vattenanläggningar såsom diken.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping