2017:06 Erfarenhetssammanställning av vattenbristen 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport

Vattenbrist är ett smygande, successivt växande problem, som dels behöver hanteras på ett kortsiktigt beredskapsperspektiv, dels ett mellanlångt och dels ett långsiktigt klimatanpassat perspektiv.

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som märks idag och de som inte kan förhindras i framtiden. Klimatet förändras i snabb takt och medför stor påverkan på flera viktiga samhällsfunktioner och verksamheter. Det är mycket viktigt att anpassa samhällsstrukturerna efter dessa nya förutsättningar. Viktiga verksamhetsområden som påverkas av klimatförändringarna är l bland annat länets dricksvattenförsörjning, dagvattenhantering, miljötillstånd, krisberedskap, areella näringar, dammsäkerhet, vägar och byggnader samt människors hälsa.

Under 2016 vidtogs åtgärder från flera aktörer för att hantera vattenbristen som drabbade Jönköpings län i allmänhet och den östra delen i synnerhet. Här är ett axplock:
- Organisatoriska åtgärder
   - Analysgrupp (varje-varannan vecka)
   - ISF (varannan vecka)
- Föreläggande om minskad tappning för Södra Cell från 1,8 till 0,8 kubik
- Ca 1 200 st flodpärlmusslor (av totalt ca 30 000 st) har evakuerats till ett intilliggande vattendrag
- Vädjan till vattenkraftsaktörer att släppa förbi vattnet
- Minskad tappning i Solgen tack vare föreläggande från Länsstyrelsen
- GSM-övervakning av vissa stationer i grundvattennätet
- Lägesbilder
- Informationsbrev
- Kartor över inrapporterade enskilda brunnar som sinat i hela Jönköpings län (Länsstyrelsen via ISF – uppdatering vid varje utskick av informationsbrev)
- Kommunikationsinsatser
   - Länsstyrelsen: via media och egen webb
   - Kommun, VA-huvudman och Emåförbundet: via media och egen webb 
- Långsiktigt arbete påbörjat
- Höjt vattennivån vid Mela Kvarn med 22 cm (skedde före sommaren 2016). Finns utrymme för ytterligare höjning.
- Tät dialog och samverkan med Emåförbundet då de har ansvar för regleringen i Emåsystemet.
- Bevattningsförbud för det kommunala vattnet under tidsperioden juni till september 2016. Åtgärden sparade ca 1 000 kubik vatten per dygn.
- Rekommendation till allmänhet att spara vatten, till exempel via beteendeförändring

Kontakt