2017:05 Utvecklingsmedel inom integrationsområdet

Om publikationen

Löpnummer:
2017:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122). Medel kan dels fördelas till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända (§ 37), dels till kommuner i syfte att underlätta och stödja verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (§ 37a).

Enligt 2016 års regleringsbrev, uppdrag 36, ska länsstyrelserna redovisa för vilka olika insatser som ersättning enligt 37 och 37a §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa nyanlända utlänningar lämnats, samt göra en bedömning av resultaten. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska samordna redovisningen och lämna en sammanställd rapport för samtliga länsstyrelser. Anvisningar för redovisningarna lämnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Uppdraget redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 mars 2017.

Kontakt