Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2017:03 LEIF i praktiken

Om publikationen

Löpnummer:
2017:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Förlust av biologisk mångfald är en av vår tids stora miljöproblem och det har varit svårt att vända den negativa trenden för många ekosystem. Den dominerande orsaken till förlusten av arter är att deras livsmiljöer försvinner och att de kvarvarande miljöerna fragmenteras upp i små mer eller mindre isolerade områden. För norra Götaland har en metod använts för att beräkna ett så kallat tröskelvärde för olika arters överlevnad.

I projektet har tröskelvärdena legat till grund för ett antal kartor som visar på vilka landskapsavsnitt som når, eller ligger nära att nå, ekologisk hållbarhet och som därför bör prioriteras för åtgärder. Detta har gjorts för naturtyperna grova ekmiljöer, ask-alm-lönn-miljöer och torra, friska gräsmarker. Till tröskelvärdeskartorna har vi kopplat en historisk analys för att ge ett ökat djup i förståelsen hur dagens landskapsvärden uppkommit.

De framtagna kartorna och målnivåerna är tänkta att kunna användas i rådgivning till markägare, för nationella och regionala prioriteringar inom arbetet med grön infrastruktur, områdesskydd, åtgärdsprogram för hotade arter, miljöersättningar med mera.

Kontakt