Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2017:02 Lövsuccé för landskapet

Om publikationen

Löpnummer:
2017:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Lövträdsmiljöer upplevs ofta som attraktiva och deras natur- och kulturvärden är ofta betydande. Trots detta minskar andelen lövträd i våra skogar, framförallt till förmån för granen. Granen premieras vid skogsplantering eftersom den är tålig mot älgbete och förväntas idag ge en tämligen trygg avkastning. Omloppstiderna i skogen och skogsbruket är emellertid långa och allt fler tröttnar på de mörka enformiga granskogarna som brett ut sig på bekostnad av lövträdsmiljöer och det öppna odlingslandskapet. Intresset för att höja andelen lövträd är därför starkt idag, i synnerhet i ljuset av vad den pågående klimatförändringen kan medföra. Intresset att förverkliga en ökad lövträdsförekomst motverkas dock av betydande osäkerheter kring avkastning, men ibland också av osäkerheter kring hur man som brukare sköter sina lövbestånd. Det är därför glädjande att de analyser som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gjort i detta projekt bland annat visar att ett skogsbruk i vilket man gynnar lövförekomsten är marginellt mindre lönsamt än ett konventionellt barrskogsbruk. Kan man dessutom hitta alternativa värden till virkesvärdet för lövträden så kan ekonomin i lövträdsbruk förbättras ytterligare.

I ett område som Östra Vätterbranterna bidrar exempelvis lövträdsmiljöerna till ett attraktivt landskap som indirekt stimulerar besöksnäring, vilket kan bidra till intäkter för exempelvis turistanläggningar och stuguthyrare. Utöver ekonomiska värden bidrar lövträdsmiljöerna som sagt med höga naturvärden, men dessa värden, exempelvis mindre hackspett och Smålands landskapsinsekt bålgeting, trycks tillbaka eller isoleras i små bestånd. Arter behöver stora landskapsavsnitt med hög lövförekomst och spridningskorridorer mellan olika lövbestånd för att kunna överleva långsiktigt. De behöver en fungerande så kallad grön infrastruktur. För att undvika att såväl den biologiska mångfalden som attraktiviteten i landskapet utarmas behöver åtgärder således göras på landskapsnivå.

Utmaningarna i detta projekt har varit stora om man betänker att det riktar in sig på åtgärder som krävs för att forma hela landskap samtidigt som det är en stor osäkerhet för brukaren hur man eventuellt ska kunna bidra till det önskade landskapet. För att möta dessa utmaningar krävs samarbete på många nivåer och det har faktiskt det här projektet levererat. Genom att bland andra skogsbruket (Södra), de ideella naturvårdsorganisationerna (Världsnaturfonden WWF och Gränna skogsgrupp), forskningsinstitut (SLU), Biosfärföreningen Östra Vätterbranterna, LRF och myndigheterna (Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen) slutit upp kring ett gemensamt intresse har goda exempel kunnat skapas. Förhoppningen är att detta samarbete ska fortsätta att bidra till att göra landskapet biologiskt rikare, ekologiskt hållbart och attraktivt genom att tillsammans stötta skogsbrukare och tillsammans verka för att på sikt uppnå en balanserad förekomst av lövträd i landskapet.

Kontakt