2016:38 Kalkningar i Nissan, Huskvarnaån, Tidan och Vätterns tillflöden

Om publikationen

Löpnummer:
2016:38
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Kalkningsverksamheten har utvärderats under åren 2013-2015 i Nissans, Huskvarnaåns och Tidans vattensystem samt Vätterns tillflöden. I dag sprids cirka 4 500 ton kalk i dessa områden vilket är hälften av den kalk som sprids i hela länet.

Nissans avrinningsområde är det området i Jönköpings län som är värst drabbat av försurning. Läget på västsidan av det småländska höglandet gör att nederbördsmängden och därmed avrinningen är hög. Detta tillsammans med närheten till kontinenten har gjort att nedfallet av försurande ämnen har varit mycket högt. Huskvarnaåns och Tidans vattensystem samt Vätterns tillflöden har inte lika stora försurningsproblem.

Effekten av kalkningen följs upp med kemiska vattenprover och biologiska undersökningar. Biologiska undersökningar kan vara bottenfauna, fisk, flodkräfta och flodpärlmussla. Även där kalkningen har upphört fortsätter undersökningarna till dess att man är säker på att ingen återförsurning kommer ske.

Totala måluppfyllelsen för perioden 2013-2015 var 72 procent vilket är i samma nivå som förra utvärderingsperioden, 2010-2012.

Kontakt