2016:34 Vattnets miljömål

Om publikationen

Löpnummer:
2016:34
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
104
Publikationstyp:
Rapport

Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål löper över åren 2017–2021 och omfattar miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. Programmets syfte är att vara ett bidrag till att miljömålen ska nås i Jönköpings län.

Jämsides med de svenska miljömålen pågår arbetet med EUs vattendirektiv, vilket vi i Sverige kallar vattenförvaltningen. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram har använts som underlag vid framtagandet av detta åtgärdsprogram. Många åtgärder har en motsvarighet i respektive program. Hur kopplingen mellan de olika åtgärderna ser ut redovisas i bilaga 1. De båda åtgärdsprogrammen ska ses som komplement till varandra.

Många åtgärder i programmet handlar om information och utbildningar. Anledningen är att för att klara målen krävs det att även privata markägare genomför konkreta åtgärder.

Åtgärdsprogrammet innehåller 35 åtgärder. Länsstyrelsen ansvarar helt eller delvis för 29 åtgärder, kommunerna för 17, Skogsstyrelsen för 5, LRF för 4, Hushållningssällskapet för 2, Miljösamverkan f, Smålands Turism och Region Jönköpings län för en åtgärd vardera. Genomförandet av åtgärderna kommer att följas upp årligen av Länsstyrelsen.

Kontakt