2016:32 Fördjupat planeringsunderlag - Redovisning av regleringsbrevsuppdrag 23

Om publikationen

Löpnummer:
2016:32
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Klimatförändringarna medför två typer av generella utmaningar i samhället, dels att begränsa utsläppen av växthusgaser och dels att anpassa samhället till ett förändrat klimat. I den fysiska planeringen kan båda dessa utmaningar hanteras. För att underlätta för Jönköpings läns kommuner att arbeta med klimatutmaningar och på så sätt klimatsäkra den fysiska planeringen har Länsstyrelsen i Jönköping, enligt uppdrag i regleringsbrevet för 2016, arbetat fram ett fördjupat planeringsunderlag. I regleringsbrevsuppdrag 23 står följande:

"Länsstyrelserna ska utarbeta ett fördjupat planeringsunderlag till grund för kommunernas fysiska planering i syfte att dels begränsa klimatpåverkan, dels förebygga och på andra sätt hantera de risker som följer med ett förändrat klimat. I uppdraget ingår att belysa hur grön infrastruktur kan utnyttjas för att minska sådana risker. Planeringsunderlaget ska lämnas till respektive kommun i länet och till Boverket senast den 31 oktober 2016".

Det fördjupade planeringsunderlaget utgår från de underlag som finns i Planeringskatalogen, men är sammanställt och värderat för att passa Jönköpings läns förutsättningar. De nationella, regionala och lokala konkreta geografiska underlag som presenteras i det fördjupande planeringsunderlaget kan kopplas ihop på olika sätt för att få fram olika analyser ur ett klimatsyfte och därigenom kunna dra slutsatser om vilka åtgärder som är mest lämpade både i befintlig bebyggelse och i nybyggnation i ett förändrat klimat. Länsstyrelsen i Jönköping ger exempel på hur underlag kan kopplas ihop med varandra för att få intressanta klimatanalyser, men kommunen är naturligtvis fri att göra egna analyser utifrån kommunens specifika förutsättningar. Utgångspunkten är de regionala GIS-underlag som Länsstyrelsen i Jönköpings län tagit fram, därför att de ofta har en högre noggrannhet jämfört med nationella GIS-underlag. I de fall det inte finns regionala underlag, rekommenderas nationella. Om kommunen inte redan har tillgång till de regionala underlagen kan dessa hämtas hos Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontakt