2016:29 Tillsynsplan enligt miljöbalken 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:29
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Denna plan omfattar all tillsyn enligt Miljöbalken. Därutöver ingår tillsyn inom Sevesolagen, lagen om särskilda torvfyndigheter och lagen om allmänna vattentjänster, eftersom denna tillsyn är nära knuten till miljöbalkstillsynen eller till sakområdet naturvård och miljöskydd i övrigt. Tillsynen bedrivs i huvudsak inom Länsstyrelsens miljöskyddsenhet och enheten för naturskydd och tillsyn, men även inom kulturmiljöenheten och landenheten bedrivs viss tillsyn. Planen har arbetats fram av dessa enheter i samverkan och har fastställts av Landshövdingen.

Det kan konstateras att det finns stora behov inom samtliga tillsynsområden enligt miljöbalken. Inför år 2015 har en särskild satsning gjorts på Länsstyrelsen där omfördelning av resurser inom myndigheten har resulterat i en extra tjänst för Miljöskyddsenheten med syfte att stärka miljöbalkstillsynen. Några omfördelningar mellan de olika tillsynsområdena är inte aktuella för år 2016. Inom varje tillsynsområde görs dock olika insatser och prioriteringar för att de tillgängliga resurserna ska användas så effektivt som möjligt.

Under en vecka på hösten kommer Länsstyrelsen ha särskilt fokus på tillsynsinsatser. En stor del av dessa tillsynsinsatser kommer att omfatta Miljöbalkstillsyn.

För att förenkla möjligheten att minska den stora diskrepans mellan det konstaterade behovet och den tillgängliga tiden för tillsyn som finns vore det önskvärt att de avgifter som tas in för tillsyn enligt miljöbalken direkt tillfördes de myndigheter som utövar tillsynen. På så sätt minskar konkurrensen mellan miljöbalkstillsyn och andra verksamheter inom Länsstyrelsen.

Kontakt