2016:20 Sevesotillsynsplan 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

I lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) anges att länsstyrelserna ska besluta om en tillsynsplan för de verksamheter som omfattas av lagen.

Detta är den första Sevesotillsynsplanen för Jönköpings län som är utformad enligt kraven i den nya Sevesolagstiftningen1, som trädde i kraft den 1 juni 2015. Som vägledning vid utformning
av tillsynsplanen har även Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ”Metodstöd för länsstyrelsens planering av Sevesotillsynen” använts.

Sevesotillsynsplanen är framtagen av miljöskyddsenheten på Miljö- och Samhällsbyggnadsavdelningen. I den här tillsynsplanen redovisar Länsstyrelsen vilka insatser och prioriteringar som, utifrån tillgängliga medel, planeras för att tillsynen ska bli så effektiv som möjligt under det kvarvarande året 2016 samt under vintern 2016/2017. Sevesotillsynsplanen anger också rutiner för hur tillsynen ska bedrivas vid oförutsedda händelser.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping