2016:16 Samlad fastighetsspecifik information - Framtagande av prototyp

Om publikationen

Löpnummer:
2016:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
80
Publikationstyp:
Rapport

Idag saknas möjligheter för fastighetsägare att på ett enkelt sätt få en samlad bild av vilka natur- och kulturvärden som finns på en enskild fastighet.

I Fas 2 av Samlad fastighetsspecifik information en prototyp tagits fram för att stödja de nyttor som identifierades i den myndighetsgemensamma förstudien ”Samlad fastighetsspecifik information – Fas 1”.

Arbetet har bedrivits av en grupp konsulter i nära samarbete med en arbetsgrupp från deltagande myndigheter och användare, företrädesvis fastighetsägare.

Inledningsvis togs en idealbild fram för projektet och dess genomförande samt vad som skulle levereras från projektet. De viktigaste leveranserna är en prototyp och en rapport
som innehåller dokumenterad målgruppsanalys, riskanalys, sammanställning av intervjuer samt förslag på fortsatt arbete och en beskrivning av utvecklingspotentialen. En ytterligare
idealbildsanalys gjordes för att definiera förväntningarna på den framtida tjänsten vilken resulterade i önskan om att tjänsten ska innehålla ett samlat och aktuellt kunskapsunderlag med smidiga och praktiska funktioner för att på så sätt förenkla för användarna. Syftet med tjänsten är att bidra till ökad uppfyllelse av miljömålen genom att sprida information och därigenom främja och stimulera bevarande och utveckling av natur- och kulturvärden och samtidigt förenkla för både fastighetsägare och myndigheter.

Kontakt