2016:13 Försurning och kalkning i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2016:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Klimatet påverkar i hög grad miljön i våra vatten. Mer regn ger högre flöden och utflödet av försurande ämnen ökar från omgivande marker. Under 2015 var nederbörden på normal nivå men varierade mycket under året. Temperaturen var 1,5 °C över det normala. Höga flöden inföll i början och slutet av året.

Nedfall av svavel har minskat markant sedan 1980-talet när mätningarna startade men nedfall av kväve är oförändrat. Återhämtningen av försurning i markvattnet på skogsytor dröjer. Analyser visar på oförändrat låga pH-värden och höga nivåer giftigt oorganiskt aluminium.

2015 spreds 8 949 ton kalk i Jönköpings län, vilket är en minskning med cirka 45 % jämfört med snittet för åren 1997- 1999. 62 % av kalken spreds på våtmark, resten var sjökalkning. Kalkpriserna ökade med 10 % på grund av den stora upphandling som görs vart fjärde år.

Den vattenkemiska måluppfyllelsen har undersökts på 380 lokaler i länet. Målet var uppfyllt i 81 % av vattendragens längd och 97 % av den sjöyta som undersökts. Det var framförallt under högflödena i januari och december som pH-målen inte uppfylldes.

Måluppfyllelsen för den biologiska effektuppföljningen var uppnådd i 87 % av vattendragens längd och 64 % av undersökt sjöyta. Under 2015 har totalt 36 bottenfaunalokaler, 15 kräftlokaler, 90 elfiskelokaler och 24 nätprovfiskesjöar undersökts inom kalkeffektuppföljningen.

Arbetet med biologisk återställning görs för att de arter som försvunnit eller minskat i antal på grund av försurning ska kunna återkomma. Under 2015 har det pågått arbete med omlöp i Knipån (Gäbo såg och Gäbo Kvarn) och i Hökesån (Habo kvarn). I Knipån har det installerats en fiskräknare vid Kvarnkulla. Biotopvård har genomförts i de nedre delarna av Hjorsetån liksom i Årån vid Edhs kvarn inom Lagans avrinningsområde. Även i Nissans källflöden har det utförts biotopvårdsåtgärder med bland annat tillförsel av lekgrus och död ved samt återskapande av kantzoner.

Under 2015 nylanserades Länsstyrelsens skolmaterial om försurning. Materialet vänder sig till lärare på högstadie- och gymnasienivå och kan laddas ner på nätet. Informationsskyltar har tagits fram för ett urval av kalkade sjöar och vattendrag.
Dessa placeras på ställen som ofta besöks av allmänheten, som exempelvis rast- och badplatser.

På senare år har det blivit allt vanligare i länet att kalka sjöar med Optimix. Produkten är en grovkalkprodukt med inblandning av granuler från avkalkning av vatten i vattenverk. Fastläggning i sediment har visat sig vara ett större problem än förväntat.

Måluppfyllelse och effekter av kalkning har utvärderats i Lagans och Helgeås avrinningsområden för perioden 2012 till 2014. I utvärderingen har det föreslagits minskade kalkmängder i 10 av 42 åtgärdsområden. Förändringarna genomfördes 2015. Måluppfyllelse för vattenkemi och biologi är ungefär samma som förra perioden (2009-2011), 85 respektive 74 %. Under perioden 2012-2014 har 85 åtgärder inom biotopvårdsarbete utförts eller påbörjats inom Lagans avrinningsområde.

Kontakt