2016:03 Förstudie IT-plattform för Grön infrastruktur

Om publikationen

Löpnummer:
2016:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsens förvaltning för Natur-objektet har fått i uppdrag att genomföra en förstudie för att klarlägga hur behovet av ett IT-stöd kan tillgodoses i enlighet med regeringsuppdraget om att ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur.

Grundläggande principer

  1. 1. Grundläggande principer för datahanteringen är att den som äger data också svarar för dess informationsklassning och tillgängliggörande, inklusive tillgängliggörande av metadata. 
    2. Varje aktör förutsätts använda de bakgrundskartor man har nyttjanderätt till för vidare bearbetning och presentation.
    3. Det är således i huvudsak det som kan betraktas som resultatdata från respektive aktör som utgör de produkter vilka förmedlas i processen medan insatsdata och bakgrundsdata ligger kvar hos aktörerna.

Avgränsning

Då Grön infrastruktur är ett komplext uppdrag, kommer många myndigheter bli berörda när det gäller vilka underlagsdata som kan tänkas komma att ingå i handlingsplanerna.
Förstudien har inte haft i uppdrag at utreda vilka dataunderlag som ska ingå i handlingsplanerna.

Målgrupp

De som i första hand bedöms kommer att använda IT-plattformen är handläggare på länsstyrelserna, handläggare på nationella myndigheter och handläggare på Naturvårdsverket som ska koordinera arbetet med grön infrastruktur. I andra hand kommer även handläggare på kommuner, andra myndigheter, organisationer (ex. konsulter eller ideella föreningar) och en intresserad allmänhet komma att beröras.

Identifierade behov

 

  1. Samverkan i arbetet med att upprätta de regionala handlingsplanerna
  2.  Produktion i form av analyser, presentationer och rapporter 
  3. Förmedling av underlagsmaterial för länsstyrelsernas arbete
  4.  Förmedling av handlingsplanernas innehåll till genomförandeaktörer 
  5. Information till allmänhet och organisationer kring pågående arbete och dess resultat

Förslag på lösning

Förstudiens förslag är att använda Miljödataportalen eller Geodataportalen som sökgränssnitt för underlagsdata och analyser. Underlagen lagras hos respektive datavärd/producent, men kan sökas i någon av nämnda portaler. Data hittas genom att ”GI-märka” relevanta underlaga i metadata. Till detta behöver det skapas samverkansytor för nationell respektive regional samverkan. Resultatdata ska presenteras i sådan form att det enkelt kan användas i det handläggarsystem som användaren finner lämpligt. Ett förslag är att använda WKP som spridningskanal och webbgis som informationskanal (tittskåp).

Kontakt