2016:02 Länsstyrelsens plan för hantering av översvämningsrisker i Värnamo

Om publikationen

Löpnummer:
2016:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Värnamo har både i nutid och historiskt drabbats av upprepade översvämningar till följd av högt vattenstånd i Lagan. Senast 2004 inträffade en översvämning som fick betydande konsekvenser för orten. Även nere i Europa har man på senare tid fått se konsekvenser av ett flertal stora översvämningar. Denna plan är indirekt en produkt av den ökade insikt kring översvämningar som blivit följden av detta, i Europa och i Sverige. Inom EU antogs under 2007 ett direktiv för översvämningsrisker, och detta i sin tur ledde fram till en svensk förordning vars syfte är att implementera nyss nämnda direktiv i svensk lagstiftning. Detta kan ses som ett led i samhällets strävan att ta itu med de nya utmaningar som ett förändrat klimat tros innebära.

Arbetet med att ta fram riskhanteringsplaner för översvämningsrisker följer av förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrifter om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1). Arbetet som görs enligt förordningen om översvämningsrisker sker i sexårscykler som vardera är indelade i tre steg.

Genom en systematisk kartläggning av översvämningshot under Steg 1, har MSB identifierat 18 platser med betydande översvämningsrisker i Sverige. Värnamo tätort är genom sitt läge vid Lagan och precis norr om sjön Vidöstern en av dessa platser. Detta får till följd att även Steg 2 och Steg 3 ska genomföras för Värnamo. MSB och Länsstyrelsen i Västra Götaland har under steg två tagit fram hot- och riskkartor för orten, avseende ett 50-årsflöde, 100-årsflöde och ett beräknat högsta flöde (BHF). Den riskhanteringsplan som nu är framtagen är en del av Steg 3 och bygger till stor del på kartorna från Steg 2.

Syftet med denna plan är att förbättra samhällets beredskap inför en eventuell framtida översvämning i Värnamo. Genom att sätta upp mål för att minska de negativa följderna på särskilt utvalda så kallade fokusområden ska konsekvenserna reduceras. De fyra fokusområden som lyfts fram i förordningen är människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Utöver dessa har Länsstyrelsen i Jönköping här valt att också arbeta med fokusområdet samhällsviktig verksamhet.

Vid en översvämning gäller den så kallade ansvarsprincipen. Det innebär att den som ansvarar för en verksamhet, en anläggning eller dylikt i vanliga fall, gör så även om det blir översvämning. Enskilda kan också bidra med insatser för att värna om sig själva och den egna egendomen vid en översvämning. Länsstyrelsen bedömer att denna riskhanteringsplan bäst fyller sin funktion om målen och åtgärderna däri fokuseras på att öka medvetenheten och beredskapen hos allmänhet, fastighetsägare och verksamhetsutövare ute i samhället. Detta präglar också karaktären på de mål som har satts upp.

För att nå målen kommer olika insatser att sättas in för att öka medvenheten om risken för en översvämning, vilka konsekvenser den kan få och vad olika aktörer kan bidra med. Information och kunskapsutveckling är viktiga faktorer för att nå målen.

Inom Värnamo kommun pågår redan nu ett omfattande arbete för att förebygga och reducera konsekvenser av översvämningar, och denna plan kan ses som ett komplement till detta. Kommunen har resurser som kan sättas in vid en översvämning, till exempel vid räddningstjänsten. Som enskild samhällsmedborgare är det inte säkert du alltid kan räkna med stöd därifrån vid en översvämning. Just därför är det viktigt att också arbeta med beredskap brett ute i samhället.

Länsstyrelsen hoppas med denna plan bidra till en ökad beredskap mot översvämningar i Värnamo, och att riskerna kan reduceras.

Kontakt