Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2015:37 Hälsans miljömål - Åtgärdsprogram 2016-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2015:37
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
92
Publikationstyp:
Rapport

Detta åtgärdsprogram löper över åren 2016-2020 och omfattar miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och God bebyggd miljö. Programmet syftar till att miljömålen ska nås i Jönköpings län.

En förutsättning för att nå målen regionalt är en bred samverkan mellan myndigheter, kommuner, näringsliv och medborgare.

Åtgärderna i programmet sträcker sig över många områden. Flera handlar om miljöer som barn vistas i. Åtgärderna utgörs av en kombination av informationsåtgärder och åtgärder som är utformade som mål där målet kan vara att ett visst antal insatser ska genomföras. Andra åtgärder syftar till att ta fram underlag eller åtgärdsplaner för att genomföra förbättringar i den fysiska miljön.

Åtgärdsprogrammet innehåller 24 åtgärder. Kommunerna står som ansvariga för merparten av åtgärderna. Detta är en följd av att kommunerna har en avgörande roll när det gäller möjligheterna att nå de miljökvalitetsmål som åtgärdsprogrammet behandlar.

Genomförandet av åtgärderna kommer att följas upp årligen av Länsstyrelsen.

Kontakt

Miljömålssekretariatet