2015:36 Biologisk mångfald i kraftledningsgator

Om publikationen

Löpnummer:
2015:36
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

Kraftledningsgator och andra infrastrukturer kan ha stor betydelse för bevarandet av arter och miljöer framförallt i odlingslandskapet. De fungerar i de flesta fall som komplement till traditionella livsmiljöer (till exempel betesmarker och ängar), men kan även utgöra huvudbiotop om den ursprungliga miljön försvunnit eller kraftigt försämrats. Infrastrukturmiljöerna bidrar också till att skapa korridorer och en grön infrastruktur mellan lämpliga habitat.

Det är den regelbundna skötseln av kraftledningsgatorna som skapat och bibehållit de öppna miljöer som påminner om de traditionella livsmiljöerna. Det viktigaste arbetet med naturvårdande skötsel i kraftledningsgator är att bevara och utveckla de befintliga värdena, men även nyanläggning av biotoper och strukturer kan vara ett sätt att gynna den biologiska mångfalden. Skötseln anpassas då till värdena och kan innebära allt från ren hänsyn till slåtter av värdefulla gräsmarker. Nya miljöer kan anläggas genom att skapa så kallade kreotoper.

I ett projekt mellan åren 2010 – 2014 har Länsstyrelsen i Jönköping haft i uppdrag att inventera och kartlägga naturvärden i E.ON elnäts kraftledningsgator i Jönköping län samt att utföra åtgärder och ge förslag på skötsel i utvalda avsnitt av ledningsgatorna för att gynna naturvärdena och den biologiska mångfalden. I uppdraget ingick även att ta fram en fältmanual för praktisk skötsel av kraftledningsgatans olika biotoper samt ett förslag till rutinbeskrivning för planering och administration av skötsel av kraftledningsgatorna. Kartläggningen av värdena gjordes i första hand med hjälp av GIS-analyser. Efter analyserna gjordes inventeringar i fält för att kontrollera utsökningarna samt statusen på objekten.

Analyserna och inventeringarna resulterade i att 166 ledningsgateavsnitt föll ut som värdefulla i ett biologisk mångfaldperspektiv. Flera olika miljöer och arter finns representerade och de är också gynnade av olika åtgärder och skötselmetoder. De objekt som ansetts som de mest intressanta ur naturvärdessynpunkt eller beroende av åtgärder beskrivs närmare i rapporten.

Kontakt