2015:34 Dagvatten i ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer:
2015:34
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
Dagvatten i ett förändrat klimat

Länsstyrelsen i Jönköpings län har i samarbete med flera kommuner i länet utarbetat denna vägledning för arbetet med dagvattenfrågor i ett förändrat klimat. Syftet med vägledningen är att ge kommunerna i Jönköpings län underlag till egna dagvattenstrategier, både avseende befintlig bebyggelse och vid nybyggnation. Avsikten är att kommunen ska utgå från guiden och anpassa den till lokala förutsättningar och den egna organisationen. Delar av guiden ska direkt kunna lyftas in i en kommunal dagvattenstrategi. Guidens huvudsakliga målgrupp är kommuntjänstemän på de förvaltningar som hanterar dagvatten på något sätt. I guiden ges även förslag på en metod för klassificering av recipienter där utgångspunkten är vattnets naturliga rörelser och den påverkan som dagvatten kan ha på recipienten. Dessutom diskuteras både praktiska och strategiska perspektiv på dagvatten och de nya utmaningar som klimatförändringarna bidrar till. Att i ett tidigt skede planera för klimatförändringarnas effekter gör att mycket av de skador och kostnader som annars skulle drabba kommunerna kan förebyggas. Förhållningssättet till dagvatten i kommunen ska alltså utgå från god och långsiktigt hållbar samhällsplanering.

Kontakt