2015:25 Kommunikation är a och o - inget snack om saken!

Om publikationen

Löpnummer:
2015-:25
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att utreda den samverkansprocess som skett i arbetet med de regionala landskapsstrategierna. Tanken är att arbetet ska användas som underlag för kommande handlingsplaner för grön infrastruktur.

Sammantaget blir man imponerad över de ansatser som gjort på länen för att öka samverkan och delaktighet inom naturvårdsarbetet. Samtliga län vittnar om att – även om samverkan tar tid – så är det en process som ger ett gott resultat i form av ökat kunskapsläge både hos länsstyrelsen och hos de man samverkar med, samt att förankringsprocessen för åtgärder blir enklare om alla berörda varit med från början.

Viktiga synpunkter som återkommit från både länsstyrelserna och samverkansorganisationerna är följande:

- Viktigt med gemensamma mål och ett tydligt mandat kring vad landskapsstrategin egentligen innebär.

- Länsstyrelsen måste vara lyhörd och ödmjuk inför uppgiften och föra en dialog med andra aktörer i landskapet.

- Tydlig kommunikation är nödvändig.

- Länsstyrelsen anger ofta stormöten som en samverkansform, vilket mindre ofta anges som det samma av dem som varit med på stormötena. Slutsatsen bör således vara att se stormöten som informationsmöten och att samverkan kräver andra insatser.

- Många samverkanspartners upplever att länsstyrelsen har för mycket information på mötena och lämnar för lite tid för reflektion och diskussion.

- Textmaterial i begriplig form, dokument som tas fram bör göras korta och koncisa på ett lätt begripligt språk och med en tilltalande layout, så att människor har tid och möjlighet att sätta sig in i vad som avses.

- Utnyttja befintliga grupperingar, förlägg mötestider som möjliggör ideella organisationers deltagande.

- Ha bredd i arbetet, det är viktigt att se till alla politikområden i ett landskapsarbete.

- Samverkansformen med möten tar mycket tid och resurser. För att upprätthålla förtroendet för myndigheten måste det finnas en tydlig möjlighet till fortsatt arbete innan en samverkansprocess drar igång. Med knappa resurser räcker det bara till en inledande ambition som Länsstyrelsen sedan inte orkar upprätthålla och viljan att samverka hos andra organisationer och allmänheten minskar ”Det hände ju inget förra gången, varför ska det hända något denna gången".

- Det har saknats politiker och beslutsfattare i arbetet.
Kommentar:
Länkar till filer

Kontakt