2015:24 Vägledning för kommunal viltförvaltning

Om publikationen

Löpnummer:
2015:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Vägledning för kommunal viltförvaltning

En kommuns markinnehav är ofta splittrat, består av små fastigheter med sämre arrondering, ligger tätortsnära och genomkorsas ofta av kraftigt trafikerade vägar. Det är därför av största vikt att viltförvaltningen på kommunal mark bedrivs med hänsyn till viltolyckor, säkerhet och påverkan på bebyggelse och anläggningar. Kommunen har också en viktig roll som kunskapsbärare och informationsspridare till medborgarna. Jakt och skyddsjakt ska bedrivas med höga etiska värderingar och grundsynen på viltet bör vara att det är en resurs för samhället. När omvärlden förändras, till exempel när ett nytt viltslag etablerar sig, är det också viktigt att kommunen som markägare kan agera i ett tidigt skede. Denna vägledning har som syfte att stödja kommunerna i sitt arbete med en resurseffektiv och konsekvent viltförvaltning. Vägledningen består av tre delar. Först ges en sammanställning av relevanta begrepp som rör tätortsnära viltförvaltning. Sammanställningen kan utgöra grund för till exempel en kommuns information om viltfrågor gentemot allmänheten. Därefter ges rekommendationer för hur upplåtelseavtal på kommunal mark kan vara utformade. Avslutningsvis presenteras ett förslag på hur en policy för upplåtelse av jakt på kommunal mark kan se ut. Vägledningen är framtagen under 2014-2015 av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Synpunkter har inhämtats från länets kommuner och berörda organisationer. Det pågår för närvarande diskussioner gällande användande av kamera vid viltövervakning och belysning vid skyddsjakt, som kan leda till att denna vägledning behöver revideras om några år.

Kontakt