2015:22 Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2015:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Antalet människor på flykt i världen är det högsta sedan andra världskriget. En utveckling som även påverkat många flyktingmottagande länder som Sverige. Vi har i denna integrationsstrategi identifierat ett antal fokusområden, vilket har präglats av den senaste utvecklingen av flyktingströmmar. Fokusområdena är framförallt kopplade till utrikes föddas första tid i Sverige och hur Jönköpings län på bästa möjliga sätt ska kunna ta emot sina nya invånare.

Målgruppen för strategin är dock mycket större än så. Då integration är en dubbelriktad process som pågår under en lång tid innebär det att målen i strategin berör alla i Jönköpings län. Alla invånare bör vara involverade i processen för att vi ska kunna lyckas med visionen ”Ett samhälle som präglas av lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund”. Nyckeln till att uppnå visionen är en välfungerande integration i Jönköpings län.

Integration i sig själv är inget självändamål, utan en förutsättning för att Jönköpings län ska kunna nå den tillväxt och utveckling som förutsätts i den regionala utvecklingsstrategin; ”En internationellt ledande industriregion, ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag, ett inkluderande samhälle och en global livsmiljö.”

För att Jönköpings län ska få tillgång till och ta tillvara den mångfald av erfarenhet, kunskap och kunnande som länets utrikes födda invånare har med sig, krävs en kraftsamling och gemensam och engagerad handling av alla parter. Därför behöver vi se till att dessa människor får tillgång till nödvändiga kunskaper och verktyg, såsom en väl fungerande språkundervisning för att kunna delta aktivt och bidra i samhällsutvecklingen.

Det krävs även en samhällsinformation som tydligt beskriver system, lagar och regler och ger kännedom om de myndigheter som man möter i vardagen i det svenska samhället. Genom denna information får våra nya invånare kunskap om de rättigheter, skyldigheter och möjligheter de har som invånare i Sverige och i Jönköpings län. Vi behöver också synlig-göra och lyfta fram betydelsen och den positiva effekten som mångfald har för samhällets utveckling och tillväxt.

En välfungerande integration är något som Jönköpings län inte har råd att misslyckas med. Att validera och därmed se värdet av erfarenheter och utbildning som de nya invånarna har med sig från andra länder och att ta vara på dess kunskaper och erfarenheter innebär en ökad möjlighet att nå den tillväxt och utveckling länet strävar efter. Särskilt inom kunskapsområden och branscher där vi kan se en aktuell eller framtida kunskapsbrist.

Vi hoppas att länets integrationsstrategi kommer inspirera till möten och samverkan kring integrationsfrågor som både är en stor utmaning men även en stor möjlighet för Jönköpings läns framtida utveckling.

Kontakt