2015:21 Tillsynsplan för miljöbalken 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Tillsyn är ett viktigt redskap i länsstyrelsernas arbete med att säkerställa miljöbalkens syften, det vill säga att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Av länsstyrelsernas regleringsbrev framgår att myndigheten genom tillsynsarbete och tillsynsvägledning ska bidra till att nå miljökvalitetsmålen och se till att miljöskador inte uppkommer, samt ge förutsättningar för att det operativa tillsynsarbetet hos kommunerna förbättras. Länsstyrelserna ska också arbeta med att initiera och informera om omprövningar samt avgöra vilka prioriteringar som behöver göras med anledning av detta.

I miljötillsynsförordningen anges att en operativ tillsynsmyndighet för varje verksamhetsår ska upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Länsstyrelsen har valt att låta tillsynsplanen omfatta även de lagstiftningar som har nära koppling till miljöbalken, vilket innebär att också tillsyn enligt lagen om vissa torvfyndigheter, lagen om allmänna vattentjänster och lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) beskrivs i planen.

Länsstyrelsen i Jönköping har tillsynsansvar över ett stort antal objekt och verksamheter inom natur- och områdesskydd, vattenverksamheter, förorenade områden och miljöfarliga verksamheter. Planering av tillsynsverksamheten är därför en särskilt viktig del i Länsstyrelsens långsiktiga miljöarbete. Eftersom det finns ett större behov av resurser för tillsynen än vad som är till förfogande blir prioriteringarna särskilt viktiga. I den här tillsynsplanen redovisar Länsstyrelsen vilka insatser och prioriteringar som, utifrån tillgängliga medel, planeras för att tillsynen enligt miljöbalken ska bli så effektiv som möjligt
år 2015.

Kontakt