2015:19 Försurning och kalkning i jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2015:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Kalkningsverksamheten har pågått i Jönköpings län sedan i början av 1980-talet. Trots en minskning av svavelnedfallet med 90 % sedan dess så bedöms 30 % av länets sjöar och vattendrag fortfarande vara försurningspåverkade. I länets sydvästra del är andelen betydligt högre. Förändringen i markkemin är stor och de sura ämnena i marken kommer under lång tid framöver att fortsätta läcka ut till sjöar och vattendrag. Den stora kalkminskning som genomförts från år 2007 har därför planat ut.

Kalkningsverksamhetens övergripande mål är att upprätthålla vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag som försurats av
människan i väntan på att de återhämtar sig från försurningen. Ett annat mål för verksamheten är att bevara och återskapa livet i dessa vatten. Kalkning och biologisk återställning är åtgärder för att nå miljömålen ”Bara naturlig försurning”, ”Ett rikt växt- och djurliv” och ”Levande sjöar och vattendrag” samt målet ”God ekologisk status” inom EU:s vattenförvaltning.

I rapporten sammanfattas det som pågått inom kalkningsverksamheten i Jönköpings län under 2014. Vissa delar av verksamheten beskrivs inte närmare men är viktiga för att åtgärder och uppföljning ska fungera. Detta gäller exempelvis administration av ansökningar, beslut samt
upphandlingar. Kommunerna är huvudmän för kalkningen och bidrar, förutom med delfinansiering, även till att kalkningen blir så optimal som möjligt genom ett tidsödande arbete med detaljplanering, spridningskontroll och provtagning.

Kontakt