2015:18 Osynlig synlig verklighet

Om publikationen

Löpnummer:
2015:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
80
Publikationstyp:
Rapport
2015:18 Osynlig synlig verklighet

Alla människor har ett unikt värde och en absolut rättighet till kroppslig integritet. När en människa köper sig rätten att utnyttja andra för att tillfredsställa sina egna sexuella behov fråntas den utsatta denna rättighet. Kroppen blir en handelsvara vars enda syfte är att tillfredsställa köparen.

Prostitution är ett hinder för de utsattas möjlighet att ta del av sina mänskliga rättigheter och ett hinder för att uppnå social jämlikhet och jämställdhet i samhället. Det är samhällets gemensamma ansvar att förebygga och motverka prostitution samt att identifiera och erbjuda stöd till de som utnyttjas i prostitution. För att kunna erbjuda detta stöd och rikta insatserna rätt är det viktigt att kontinuerligt följa prostitutionens utveckling. Kunskap behövs om hur omfattande problemet är, vilka som säljer och köper, vilka utvecklingstendenser som finns på området och hur samhället kan erbjuda stöd och hjälp.

Denna studie är initierad av Fokusgruppen prostitution och människohandel, som är en samverkansgrupp kopplad till Jämställdhetsrådet i Jönköpings län. Studiens syfte är att förbättra kunskapen om prostitution och sex mot ersättning hos länets berörda myndigheter och verksamheter och på så sätt öka möjligheten att identifiera och stödja personer som är i behov av hjälp. Resultatet är även tänkt att utgöra en kunskapsbas för fortsatt arbete i länet. Ansvariga för studiens genomförande har varit Madeleine Söderberg, utvecklingsledare på Länsstyrelsen, och Mikko Roth, ordförande i Fokusgruppen prostitution och människohandel.

Länsstyrelsen vill tacka alla de som varit en del av arbetet. Tack alla ni yrkesverksamma och ideella som delat med er av er tid. Tack också Victoria Wahlgren Carlsson för din hjälp med korrekturläsning och Emma Enbjärde för dina fantastiska foton. Slutligen vill vi tacka er som låtit oss ta del av era liv och erfarenheter. Genom era berättelser kan vi göra det osynliga synligt.

Rapporten är en reviderad version från mars 2017.

Kontakt