2015:06 Sammanställning av länsstyrelsernas arbete med regionala landskapsstrategier

Om publikationen

Löpnummer:
2015-06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Jönköping har fått i uppdrag att ta fram en rapport som beskriver analysmetoder, dataurval och prioriteringskriterier som har använts av länsstyrelserna i arbetet med regionala landskapsstrategier.

Länens landskapsstrategier består i princip av 21 olika strategier, metodval och analyssätt. Detta då länen i stort fått fria händer att efter eget val utforma en strategi anpassad till länets behov. En sammanställning är därför inte helt enkel, då grundmaterialet – länens arbete med landskapsstrategier - är spretigt.

Fokus har i många län legat på antingen geografiska eller tematiska strategier, få län har tagit fram heltäckande strategier. De analyser som gjorts har utgått från befintlig kunskap, både vad gäller underlag och information. Oftast har det gjorts någon form av ”skikt-på-skikt-analys”, i vissa fall mer
avancerade analyser. De avancerade analyserna är dock ofta resurs- eller kunskapskrävande, inte minst genom att det kräver mycket bra underlagsdata (ofta i form av fältinventeringar) för att få ett gott resultat. För det mesta finns inte dessa fältinventeringar att tillgå i tillräckligt stor omfattning.

De flesta län har baserat sina strategier på någon form av biologiska data. Flera län har inte arbetat med limniska underlag till sina landskapsstrategier. Detta trots att det finns goda limniska underlag hos de flesta län genom till exempel biotopkartering, värdefulla vatten och data i VISS som skulle kunna ge ett bra underlag. Andra saknade underlag är till exempel kulturella underlag (ex. kulturreservat), data från miljöövervakning (ex. NILS) eller Artikel 17-redovisningen. Inte heller har data från miljökonsekvensbeskrivningar från stora (infrastruktur)projekt används. Det sistnämnda skulle kunna bero på att data inte är så lättillgängligt.

Användningsområdet för de framtagna landskapsstrategierna är flera; underlag för insatser eller åtgärder av något slag, löpande interna verksamheten på länsstyrelsen, i den fysiska planeringsprocessen, för turismverksamhet i olika former, miljömålsarbetet, i landsbygdsprogrammet, för landsbygdsutveckling, som biologiskt kulturarv, samverkan med markägare och entreprenörer, studieresor för politiker, ungdomsverksamhet, demoytor och underlag för andra strategier.

I och med att få län arbetat med hela länet, är de regionala landskapsstrategierna i sin nuvarande utformning långt ifrån heltäckande som underlag för regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Framtagna delstrategier är dock viktiga underlag även för grön infrastruktur, även om ett bredare angreppsätt nu behövs. Viktiga förutsättningar i form av samverkansforum för att komma igång med arbetet med Grön infrastruktur, har etablerats i många län.

Kontakt