2015:04 Länsstyrelsernas gemensamma redovisning om samhällsorientering

Om publikationen

Löpnummer:
2015:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
61
Publikationstyp:
Rapport

Under de senaste fyra åren har länsstyrelserna följt upp samhälsorienteringen. Uppföljningen visar att det har skett en stor utveckling, mycket tack vare den samverkan som vuxit fram på området. Länsstyrelserna lyfter sex områden som bedöms viktiga att arbeta vidare med.
  
1. Uppföljning av deltagande – det behövs bättre statistik kring verksamheten för att utvecklingen ska kunna följas.

2. Ökat deltagande – eftersom statistiken är osäker är det svårt att säga hur många av dem som har rätt till samhällsorientering som också får del av insatsen. Länsstyrelserna konstaterar dock att det åtminstone finns två grupper där deltagandet bör kunna öka. Det gäller den utökade målgruppen (vissa anhöriginvandrare) och nyanlända som har uppehållstillstånd och bor på anläggningsboenden.

3. Kommuner som ännu inte ger samhällsorientering på modersmål behöver se över möjligheten att erbjuda detta genom samverkan med andra kommuner och/eller distansundervisning.

4. För att säkerställa en hög och jämn kvalité i hela landet bedömer länsstyrelserna att den nationella samordningen behöver stärkas och/eller att det behövs ett kunskaps- och tillsynsuppdrag för verksamheten.

5. Samhällskommunikatörers kompetens – för att motverka en hög omsättning bland samhällskommunikatörer behöver det ske ett utvecklingsarbete kring anställningsförhållanden.

6. Hälsokommunikation på modersmål är ett erkänt tillvägagångssätt för att öka individers makt över den egna hälsan. Länsstyrelserna anser därför att det behövs nationella riktlinjer kring verksamheten.

Kontakt