2015:03 Kalkningar i Emån, Mörrumsån och Svartån

Om publikationen

Löpnummer:
2015:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Kalkningsverksamheten under åren 2011-2013 har utvärderats i Emåns, Mörrumsåns och Svartåns avrinningsområde. I dag sprids cirka 320 ton kalk i denna region. Det har skett en minskning av kalkmängderna med 75 procent de senaste 15 åren. Tack vare det minskade nedfallet av försurande ämnen har behovet av kalk minskat. Denna del av länet har inte varit lika hårt drabbat som de sydvästra delarna. Dels består stora delar av markerna av kalkhaltiga moräner som har en naturlig förmåga att neutralisera surt nedfall och dels har nedfallet inte varit lika stort.

Effekten av kalkningen följs upp med kemiska vattenprover och biologiska undersökningar. Biologiska undersökningar kan vara bottenfauna, fisk, flodkräfta och flodpärlmussla. Även där kalkningen har upphört fortsätter undersökningarna till dess att man är säker på att ingen återförsurning kommer ske. Totala måluppfyllelsen var 78 procent vilken är en försämring jämfört med senaste utvärderingen som var 2004-2006. Försämringen beror till stor del på att mörten har haft svårt att reproducera sig i några sjöar. Men även att vattenkemin inte har varit tillfredsställande på ett par lokaler.

Kontakt