2014:26 Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2014:26
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
119
Publikationstyp:
Rapport

Kemikalier finns överallt runt omkring oss och mängden kemikalier som vi använder idag har ökat kraftigt de senaste årtiondena. Tyvärr saknas kunskap om många kemikaliers miljöpåverkan och om förekomsten ute i miljön.

I Jönköpings län har miljögifter analyserats via screeningsundersökningar men även genom mer riktade undersökningar av fisk, slam och vatten. Ämnenas egenskaper och användningsområden avgör i vilka lokaler och matriser (sediment, vatten eller biota) som de undersöks. Fettlösliga ämnen förekommer oftast bundna till partiklar i sediment eller anrikas i biota. Det är därför mer lämpligt att mäta dessa ämnen i sediment eller biota än i vatten, medan vattenlösliga ämnen lämpligast mäts i vatten.

Under åren 2010-2013 analyserades mer än 150 ämnen vid cirka 70 lokaler. Knappt 100 av dessa ämnen påträffades i länet men i allmänhet i låga halter. PFOS, DTPA, TBT, nonylfenol, nickel och zink är ämnen som förekommer i halter över gränsvärden eller mycket över medianhalten för landet. Dessa ämnen bör undersökas vidare.

Kontakt