2014:21 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2015:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
137
Publikationstyp:
Rapport

Under perioden 10 juli till 13 augusti 2013 genomfördes elfiskeundersökningar på 79 lokaler i vattensystem inom och i nära anslutning till Jönköpings län. Vattenflödet pendlade mellan normala och låga flödesförhållanden under hela perioden.

Liksom tidigare år är öringtätheterna högst i Motala ströms vattensystem där det finns sjövandrande bestånd från Vättern. Den beräknade medeltätheten av öringårsungar i de undersökta vattendragen perioden 2005-2012 inom Motala ströms vattensystem uppgick till totalt 37 öringungar per 100 kvadratmeter. Övriga vattensystem har avsevärt glesare öringbestånd med tätheter mellan 5-15 öringar per 100 kvadratmeter. I ett längre tidsperspektiv kan öringtätheterna av årsungar under 2013 betraktas som normala för länet i sin helhet bortsett från Lagans vattensystem som visar på de högsta tätheterna sedan år 2005. Täthetsnivåerna av äldre öring har däremot ökat den senaste 4-års perioden, både på länsnivå och inom Motala ströms vattensystem i jämförelse med föregående 10-års period (år 2000-09). I Lagans vattensystem uppvisar förekomsten av öringungar på signifikant högre tätheter av i jämförelse med närmast föregående elfisketillfälle.

Försurningspåverkan som baseras på förekomsten av försurningskänsliga årsungar av fiskar och kräftor, bedöms ur ett länsperspektiv vara låg, då 85% av lokalerna definieras vara opåverkade eller tämligen opåverkade ur försurningssynpunkt. I Lagans och Motala ströms vattensystem definieras ingen lokal ha en negativ försurningspåverkan.

VIX-klassningen av den ekologiska statusen (VIX-index) visar att det är 47 lokaler av 79 som når god eller hög status. VIX-värdet för år 2013 ligger på samma nivåer som föregående 10-års period. Analysen av VIX visar att det finns brister då indexet används för lokaler som har bestånd av sjövandrande öring. Länsstyrelsens sammanvägda statusklassning av VIX tar hänsyn till förekommande brister.

Kontakt