2014:12 Bottenfauna i Jönköpings län 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2014:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 102

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 37 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av
ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts.

Kontakt