2014:08 En samlande kraft

Om publikationen

Löpnummer:
2014:8
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan på rapporten 2014:8 En samlande kraft

Arbetet med att ta fram en landskapsstrategi är ett regeringsuppdrag och samordningsansvaret finns hos länsstyrelserna. I regeringsuppdraget har samverkansprocessen varit det centrala. I Jönköpings län har vi valt att fördjupa den samverkan mellan länets regionala aktörer som finns idag.

Under processens gång har vi inrättat ett samverkansråd för biologisk mångfald, som gemensamt tagit fram ett förslag på en landskapsstrategi för länet. I samverkansrådet finns representanter från Landstinget, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Regionförbundet, Länsmuseet, Södra skogsägarna, LRF, Naturskyddsföreningen, Nässjö kommun och Jönköpings kommun, biosfärområdet Östra Vätterbranterna och Länsstyrelsen.

Tanken med samverkansrådet och landskapsstrategin är att sätta helheten främst och på så vis hitta synergier och gemensamma lösningar, inte minst när gemensamma brister identifieras eller då det uppstår målkonflikter. Rådet kommer framöver att driva arbetet med att verkställa strategins mål och syfte genom att konkretisera handlingslinjerna och komplettera dessa med åtgärder som kan bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås. Med strategin ökar möjligheterna att skapa en grön infrastruktur, där viktiga biologiska nyckelfaktorer utvecklas och de ekosystemtjänster naturen ger oss kan fortsätta att levereras för ditt och mitt välbefinnande.

Kontakt