2014:05 Nätprovfiske i Solgen 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Solgen provfiskades inom delprogrammet ”Fisk i värdefulla vatten”, ämnat att följa beståndsutvecklingen i sjöar som är värdefulla ur naturvärdes- eller fiskesynpunkt. Provfisket finansierades av fiskevårdsområdesföreningen, Eksjö kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Syftet med provfisket var regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen. Provfiskeresultatet ska också ligga till grund för fiskevårdsområdesföreningens fortsatta fiskevårdsarbete. I provfiskeutvärderingen ges exempel på några åtgärdsförslag som kan vara positiva för den fortsatta förvaltningen av fiskevattnet.

Vid provfisket fångades sju arter; abborre, braxen, gös, mört, sarv, siklöja och sutare. Förutom de fångade arterna finns det även gädda, lake och ruda i sjön. Fisksamhället är rovfiskdominerat och vid provfisket dominerades biomassan av gös, vilken utgjorde 38% av den totala vikten.

Nätprovfisket i Solgen 2013 visar på måttlig status enligt bedömningsgrunderna för fisk (EQR8). Framförallt är det den stora mängden gös som gör att flera parametrar avviker från jämförvärdena i bedömningsgrunderna. Andelen fiskätande abborrfiskar bedöms som stor och fångsten per ansträngning var cirka dubbelt så stor som de förväntade värdena. Den högra fångsten per ansträngning tyder på att Solgen är näringspåverkad. Arbete pågår för att minska näringsbelastningen på Solgen.

Vi vill i samband med denna rapport passa på att rikta ett stort tack till fiskevårdsområdesföreningen och fiskeklubben för deras gästfrihet och hjälp i samband med provfisket.

Kontakt