2014:03 Nätprovfiske i Mycklaflon 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2014:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

Mycklaflon nätprovfiskades inom ramen för åtgärdsprogrammet för hotade arter i havs- och vattenmiljö. Syftet med provfisket var att övervaka fisksamhället och följa upp de åtgärder som gjorts för att stärka rödingbeståndet. Provfiskeresultatet ska ligga till grund för Mycklaflons fiskevårdsområdesförenings beslut om vilka fiskevårdsåtgärder som är viktigast att arbeta med.

Vid provfisket fångades abborre, bergsimpa, braxen, elritsa, gers, gädda, lake, mört, nors, sarv, sik och siklöja. Avsaknaden av röding i fångsten är alarmerande och indikerar att beståndet är svagt. Förmodligen är de yngre livsstadierna hos rödingen utsatta för ett hårt konkurrenstryck från flera av de fiskarter som har introducerats i Mycklaflon under 1900-talet, vilket hämmar beståndets tillväxt. Även den sjösänkning som skedde i slutet av 1800-talet och som torrlade delar av rödingens lekområden, samt det intensiva fiske som pågick under 1950- och 1960-talet bidrar sannolikt också till att beståndet inte uppvisar en återhämtning.

Eftersom ingen röding fångades vid vare sig provfisket 2008 eller vid det senaste rödlinglekprovfisket hösten 2013 så har Mycklaflon, efter en expertbedömning, bedömts uppvisa måttlig status med avseende på fisk.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Mycklaflons fiskevårdsområdesförening för dess gästfrihet och hjälp i samband med provfisket.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping