2013:25 Nätprovfiske i Jönköpings län 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:25
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
221
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en redovisning och bedömning av tjugosex sjöar som nätprovfiskats av Länsstyrelsen i Jönköpings län under sommaren 2012. Varje sjö redovisas i rapporten med provfiskeuppgifter, temperatur/syrediagram, försurningsbedömning, fångstredovisning/-beräkning och jämförelse med tidigare provfisken.

Syftet med provfiskena var miljöövervakning, att göra statusbedömningar för vattenförvaltningen, samt att utvärdera kalkningens effekt på fiskfaunan i kalkade sjöar. I vissa fall utgjorde provfisket en uppföljning av biologisk återställning i form av mörtutsättningar i sjöar som varit så försurade att mörten försvunnit. För Hurven har provfiskeresultatet legat till grund för den fiskevårdsplan som tagits fram under 2013.

Utöver sjöarna som nämns i den här rapporten provfiskade Länsstyrelsen även Noen, Flåren och Ärnanäsasjön under sommaren 2012. Dessa provfiskeresultat presenteras i separata rapporter, som kan laddas ner på Länsstyrelsens webbplats.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla som hjälpt till under fältarbetet, framförallt alla de som fiskevårdsområdesföreningar som ställt upp med ideell arbetskraft.

Kontakt