2013:24 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
152
Publikationstyp:
Rapport

Under perioden 9 juli till 2 augusti 2012 genomfördes elfiskeundersökningar på 93 lokaler i vattensystem inom och i nära anslutning till Jönköpings län. Samtliga undersökningar utfördes enligt standardiserad metodik som finns utarbetad för elfiske. Föreliggande rapport, som sammanfattar resultaten av dessa elfisken, utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Undersökningarna är i huvudsak en effektuppföljning av länets kalkningsverksamhet och en del av Länsstyrelsens arbete med miljöövervakning och biologisk återställning. Länsstyrelsen valde ut de vattendrag och lokaler som ingått i elfiskeundersökningen. Vid sammanställningen användes uppgifter från Länsstyrelsen i Jönköping, bland annat rörande kalkningsverksamheten i länet. Sammanställningar och analys av elfiskeresultatet har genomförts av Stefan Thorfve. Personal vid Länsstyrelsen har varit behjälplig vid framtagandet av rapportdesign, metodikbeskrivningar, bilagor och kartmaterial som ingår i rapporten. Jag vill därför rikta ett tack till Gunnel Hedberg och Ingela Tärnåsen samt övrig berörd personal på Länsstyrelsen. Arbetets genomförande i fält har utförts av Stefan Thorfve, Veronica Thorfve (VFK Vatten & Fiskevårdskonsult IT) samt Adam Johansson (Länsstyrelsen).

Kontakt