2013:23 Utvärdering biologisk mångfald i landskapet

Om publikationen

Löpnummer:
2013:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport

En av uppgifterna uppgift för den regionala miljöövervakningen är att försöka få en helhetssyn över förändringar av den fysiska miljön och den biologiska mångfalden i landskapet. Detta är något som efterfrågas mer och mer, inte minst inför framtagande av regionala landskapsplaner. Landskapsövervakning har också blivit allt viktigare då förändringar oftare sker på större geografisk nivå.  

Rapporten är ett första steg i Jönköpings läns regionala delprogram Utvärdering landskap, som syftar till att ta ett helhetsgrepp på landskapet där data insamlade genom miljöövervakning vägs samman med data som produceras inom andra verksamheter. I första hand riktar sig utvärderingen mot biologisk mångfald och de faktorer som påverkar denna på landskapsnivå.  

I rapporten presenteras förslag på metod och även förslag på indikatorer för att göra en utvärdering av den påverkan och de effekter som blir följderna på landskapet. För samtliga indikatorer har det gjorts en kort analys av det aktuella läget och förväntade trender.

Kontakt