2013:22 Försurning och kalkning i Jönköpings län - Verksamhetsberättelse 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Vädrets inverkan på vattenmiljön är stor. Mer regn ger högre flöden och utflödet av försurande ämnen ökar från omgivande marker. Under 2012 var nederbörden 25 % högre och temperaturen 0,5 °C över det normala. De största högflödena inföll under januari och oktober. Årsmedelflödet för Lagan var något över medelflödet för perioden 1981 till 2010.

Nedfallet av svavel i Jönköpings län har minskat med 90 % jämfört med i slutet av 1980-talet. Skogsmarken i länet har ett svavelnedfall på mellan 1 till 2 kg/ha och år, vilket är på en nivå som kan anses vara långsiktigt hållbar. För nedfall av kväve och för pH i markvattnet märks ännu inga förbättringar.
Kalkningens åtgärdsområden omfattar 40 % av länets yta. I åtgärdsområdena finns cirka 700 sjöar och 150 vattendragssträckor.

Under 2012 spreds 10 700 ton kalk i länet vilket är 38 % lägre än snittet för 1997-1999. Drygt hälften av kalken spreds på våtmarker. Prishöjningen var i genomsnitt 4,5 %. Den vattenkemiska måluppfyllelsen har undersökts på 350 lokaler i länet. Målet var uppfyllt i 87 % av vattendragens längd och 96 % av den sjöyta som undersökts. Måluppfyllelsen för den biologiska effektuppföljningen var uppnådd i 68 % av vattendragens längd och 71 % av undersökt sjöyta. Under 2012 har totalt 67 bottenfaunalokaler, 2 mussellokaler, 12 kräftlokaler, 92 elfiskelokaler och 23 nätprovfiskesjöar undersökts.

Arbetet med biologisk återställning görs för att de arter som försvunnit eller minskat i antal på grund av försurning ska kunna återkomma. Under 2012 revs en bevattningsdamm ut i Hornån och två mindre fiskvägar anlades. I Svedån togs tre partiella vandringshinder bort och en vägtrumma vid väg 195 åtgärdades. En fiskväg har justerats i Hökesån och en del efterarbete har gjorts i dammen vid fiskvägen i Knipån. I Nissan har lekgrus lagts ut på tolv lokaler, vandringshinder i Krakhultabäcken har åtgärdats samt förstärkningsutsättning av öringårsyngel har gjorts. Dammfästet i Timmershult har rivits och kompletterande biotopvård har utförts. Under 2012 återintroducerades flodkräfta i Samserydssjön. Under 2012 utvärderades måluppfyllelse och effekter av kalkning under perioden 2009 till 2011 i Lagans och Helgeås avrinningsområden.

Måluppfyllelsen är i stort sett oförändrat sedan förra utvärderingsperioden och ligger på 80 procent. Förslag till minskade kalkmängder har gjorts i 13 av 35 åtgärdsområden. Målvattendragsinventeringen är en nationell undersökning som går ut på att under en sexårsperiod försurningsbedöma alla Sveriges kalkade målvattendrag. Resultaten för Jönköpings läns östra delar visar att en stor del av målområdena inte längre är försurade eller behöver kalkas.

Fram till 2009 hade flodkräftbeståndet i Samserydssjön i Gislaveds kommun en positiv utveckling. Under augusti 2009 så hittades döda kräftor och analys visade att kräftorna drabbats av kräftpesten. De två nästföljande åren genonfördes kräftprovfiske för att se om det fanns signalkräfta i sjön. Några signalkräftor fångades inte vilket var positivt. När sjön återigen kräftprovfiskades i augusti 2012 blev resultatet mycket positivt - fyra välmående flodkräfthannar fångades. Under september utfördes den första försöksutsättningen av flodkräftor i sjön.

Kontakt