2013:10 Vattenförvaltningens kvalitetsfaktorer som miljömålsindikatorer

Om publikationen

Löpnummer:
2013:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
75
Publikationstyp:
Rapport

Projektet har undersökt möjligheterna/lämpligheten att använda vattenförvaltningens kvali-tetsfaktorer och parametrar som miljömålsindikatorer.

Resultaten visar att en del av vattenförvaltningens underlag lämpar sig väl för användning vid uppföljningen av miljömålen. Bedömningarna görs på ett likartat sätt över hela landet vid samma tidpunkt och resultaten finns samlade i en databas, VISS. Vattenförvaltningen har information om miljöområden som idag inte täcks in av befintliga miljömålsindikatorer.

Vid användning av vattenförvaltningens underlag som indikatorer bör man samtidigt vara medveten om att de bedömda vattenförekomsterna inte utgör allt vatten i Sverige (de allra minsta sjöarna och vattendragen saknas), att för vissa indikatorer kan underlag och metodik skilja sig mellan olika delar av landet eller mellan olika bedömningstillfällen (beroende på att bedömningsgrunder och riktlinjer revideras).

Kontakt