2013:07 Strategi för skyddsvärda träd i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2013:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Jönköpings har arbetat med inventering av skyddsvärda träd sedan år 2004. I januari år 2013 hade cirka 76 000 träd inventerats i länet. Inventeringsarbetet har utgått från områden med kända förekomster av skyddsvärda träd och därefter har inventeringen betats av kommunvis. Arbetet med inventeringen har sin utgångspunkt i åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet.

Programmet beslutades år 2004 (Naturvårdsverket 2004) och har reviderats vid ett tillfälle. Nuvarande program gäller mellan åren 2012-2016 (Naturvårdsverket 2012). Inom ramen för åtgärdsprogrammet har Länsstyrelsen haft möjlighet att betala ut bidrag för åtgärder som gynnar särskilt skyddsvärda träd, till exempel frihuggning av inväxta jätteekar. I vissa områden i länet har Länsstyrelsen samarbetat med Skogsstyrelsen och finansieringen av åtgärdsarbetet har delats upp mellan myndigheterna. Totalt har markägare i länet fått bidrag för åtgärder som har gynnat över 800 skyddsvärda träd.

Sverige har fortfarande kvar en betydande del av tidigare jätteträdsbestånd och andra skyddsvärda träd som är knutna till odlingslandskapet.
Antalet skyddsvärda träd minskar fortlöpande och ett av de största hoten mot skyddsvärda träd är igenväxning av odlingsmarker. Andra hot är avverkning på grund av att träden står i vägen vid bostadsbebyggelse eller vid breddning av vägar samt att de upplevs som ett hot mot säkerheten.

Strategin innehåller en analys över var i länet det finns värdetrakter för skyddsvärda träd. Värdetrakterna är ett viktigt instrument vid åtgärdsarbetet och visar vart åtgärderna kan styras om resurserna är bristfälliga. I ett långsiktigt perspektiv ska åtgärder genomföras i hela landskapet eftersom skyddsvärda träd är värdefulla oavsett var i landskapet de står. Strategin innehåller även ett urval av mål och åtgärder från åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd.

Åtgärderna är i viss mån kvantifierade för att vara möjliga att genomföra i Jönköpings län. Strategin har även kompletterats mmed regionalt framtagna mål och åtgärder. Olika myndigheter, kommuner och organisationer kan gemensamt arbeta med åtgärder och bidra till att motverka hoten mot skyddsvärda träd. På så vis ges bättre förutsättningar för den mångfald av arter som är beroende av skyddsvärda träd.

Denna strategi fokuserar på åtgärder som Länsstyrelsen ska genomföra. Länsstyrelsen stöttar gärna andra aktörer i liknande arbeten. Strategin för skyddsvärda träd ska följas upp vart fjärde år. Vid uppföljningen bedöms måluppfyllelsen och genomförandegraden av åtgärderna och vid behov kompletteras strategin med nya mål och åtgärder.

Kontakt