2013:05 Underlag till en landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2013:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
134
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen (regleringsbrevet 2009 och 2010) att ta fram en landskapsstrategi för att arbeta med bevarande och utvecklande av biologisk mångfald och de ekosystemtjänster1 som kan kopplas till fungerande ekosystem, i ett landskapsperspektiv. Arbetet ska ske i samverkan med andra aktörer.
Ett av syftena med en landskapsstrategi är att hitta ett nytt arbetssätt där landskapet står i fokus och där myndigheter, kommuner, organisationer, brukare och markägare arbetar tillsammans mot gemensamt uppställda mål för att kunna styra åtgärder dit de behövs bäst.
Ett annat syfte är att genom skötsel och restaurering skapa ett för arter och livsmiljöer mer funktionellt landskap. Detta brukar kallas en grön infrastruktur.
I rapporten presenteras de underlag som Länsstyrelsen finner relevanta att utgå från i en kommande landskapsstrategi. Utgångspunkten för underlaget är skyddsvärda arter och livsmiljöer. Med skyddsvärda menas de arter eller livsmiljöer som pekats ut i lagstiftning, rödlistan eller som prioriteras regionalt. Skyddsvärda arter har ofta ett starkt symbolvärde och de fungerar som ett användbart juridiskt verktyg. De fungerar också som ett signum på funktionella ekosystem. Genom att bevara och utveckla förutsättningarna för dessa arter och livsmiljöer, bidrar vi också till att bevara och utveckla ekosystemtjänster. I underlaget ligger den övergripande fokuseringen på de strukturer eller förutsättningar arter eller livsmiljöer behöver för sin överlevnad, inte på själva arten eller livsmiljön i sig, i underlaget kallat nyckelfaktorer.
Arbetet föreslås framöver ske genom fyra olika handlingslinjer, baserat på preciseringarna i miljömålen.

  • Ekosystemtjänster
  • Tätortsnära natur och friluftsliv
  • Grön infrastruktur
  • Bevarande och utveckling av natur- och kulturvärden

Den biologiska mångfalden är en del av människans samhälle. Sociala och ekonomiska aspekter har därför sin självklara roll i en landskapsstrategi för biologisk mångfald. I detta initiala skede av arbetet har dock dessa frågor hanterats mycket översiktligt.
Rapporten har tagits fram av Länsstyrelsen och har således ett länsstyrelseperspekitv, men intentionen i uppdraget är att väva in fler aspekter så hela landskapet och de faktorer som styr påverkan kommer med.

Kontakt