2013:04 Rödlistan som underlag för miljömålsindikatorer

Om publikationen

Löpnummer:
2013:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
69
Publikationstyp:
Rapport
Framsida Rödlistan som underlag för miljömålsindikatorer

Länsstyrelsen har beviljats projektmedel från Naturvårdsverket för att utreda möjligheterna att använda information som finns i ArtDatabankens rödlistning som underlag till en miljömålsindikator.

På uppdrag av Naturvårdsverket ansvarar ArtDatabanken för att ta fram Sveriges rödlista. Rödlistan uppdateras normalt vart femte år och syftar till att på ett objektivt tillvägagångssätt redovisa risken att en art dör ut i Sverige. En arts rödlistekategori bestäms genom att dess populationsstorlek, populationsförändring, utbredningsstorlek samt grad av fragmentering bedöms mot ett antal kvantitativa kriterier. En art anses vara hotad om den hör till någon av kategorierna Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN) eller Sårbar (VU). Rödlistning görs även av arter som är Nära hotad (NT). För rödlistade arter finns naturtypsklassning och länsbestämning. Arter som inte är rödlistade klassificeras som ”Livskraftig” (Least Concern) LC.

ArtDatabanken fick i projektet i uppdrag att naturtypsklassa och länsbestämma (det vill säga tala om vilket län arten förekommer i) även livskraftiga arter så att ett rödlisteindex skulle kunna beräknas. Projektmedlen räckte till en klassning av arter bland mossor och landlevande ryggradsdjur och fiskar. Total har cirka 1000 mossor och 500 ryggradsdjur klassats.

Utifrån underlagen har två olika indikatorförlag tagits fram, ett baserat på Rödlisteindex (där alla arter bedöms, både livskraftiga och rödlistade) och ett baserat enbart på rödlistade arter (i form av antal respektive medel av antalet rödlistade arter per miljömål/organismgrupp).

Rödlistans data är svår att regionalisera på grund av att bedömningar görs på nationell nivå. Projektledningen förordar därför att rödlisteindex på nationell nivå används som miljömålsindikator. Övriga framtagna indikatorförslag lämpar sig i nuläget bäst som arbetsmaterial åt länen i samband med att åtgärder ska prioriteras.

Kontakt