2012:31 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2012:31

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 140

Publikationstyp: Rapport

Under juli månad 2011 genomfördes elfiskeundersökningar på 75 lokaler i vattensystem inom och i nära anslutning till Jönköpings län. Samtliga undersökningar utfördes enligt standardiserad metodik som finns utarbetad för elfiske. Föreliggande rapport, som sammanfattar resultaten av dessa elfisken, utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Undersökningarna är i huvudsak en effektuppföljning av länets kalkningsverksamhet och en del av länsstyrelsens arbete med miljöövervakning och vattenförvaltning. Länsstyrelsen valde ut de vattendrag och lokaler som ingått i elfiskeundersökningen.

Kontakt