2012:30 Bottenfauna i Jönköpings län 2011 - En undersökning av bottenfauna på 40 lokaler i rinnande vatten

Om publikationen

Löpnummer: 2012:30

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 108

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 40 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av
ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts.

Kontakt