2012:28 Nätprovfiske i Jönköpings län 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:28
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
186
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en redovisning och bedömning av sexton sjöar som nätprovfiskats av Länsstyrelsen i Jönköpings län under sommaren 2011. Varje sjö redovisas i rapporten med provfiskeuppgifter, temperatur/syrediagram, försurningsbedömning, fångstredovisning/-beräkning och jämförelse med tidigare provfisken.

Syftet med provfiskena var att göra statusbedömningar för vattenförvaltningen samt att utvärdera kalkningens effekt på fiskfaunan i kalkade sjöar. I vissa fall utgjorde provfisket en uppföljning av biologisk återställning i form av mörtutsättningar i sjöar som varit så försurade att de förlorat sina mörtbestånd. Provfisket i Rasjön utgjorde även underlag i den förvaltnings- och utvecklingsplan som utarbetats för Rasjön och Rakalvens fiskevårdsområde under 2011. Även i Storasjön, Sävsjön, Majsjön och Store-Malen var syftet med provfisket att resultaten skulle utgöra underlag i den förvaltnings- och utvecklingsplan som utarbetas för Västerån. Syftet med provfisket i Ralången var att resultaten ska utgöra underlag för ett eventuellt decimeringsfiske av karpfisk i sjön. Stensjön provfiskades på uppdrag av Jönköpings kommun.

Tretton av de provfiskade sjöarna kalkas. Försurningsbedömningen av de provfiskade sjöarna visade att samtliga sjöar utom Högshultasjön och Lillesjön uppnår klass 1, det vill säga fiskbestånden uppvisar inte några störningar som kan relateras till försurningspåverkan. Bedömningen av fisksamhällenas ekologiska status resulterade i att nio sjöar bedömdes ha god status, fem sjöar ansågs ha måttlig status och två sjöar uppvisade otillfredsställande status.

Utöver sjöarna som nämns i den här rapporten provfiskades även Nömmen och Tidan inom Kyrkekvarn - Öjaforsens fiskevårdsområde under sommaren 2011. Dessa provfiskeresultat presenteras i separata rapporter.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla som hjälpt till under fältarbetet, såväl personal på Länsstyrelsen och kommunen som ideell arbetskraft från fiskevårdsområdesföreningarna.

Kontakt