2012:24 Kvalitetssäkring av data i artportalen

Om publikationen

Löpnummer:
2012:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med denna rapport är att beskriva kvalitetssäkringen av fynddata i Artportalen samt att utifrån denna beskrivning komma med förslag som kan bidra till att utveckla kvalitetssäkringen i den nya Artportalen där alla rapportsystem samlas i en databas.

Med kvalitetssäkring av fynd i Artportalen avses i denna rapport en granskning av ett fynds tillförlitlighet, som leder till en kvalitetsmärkning av fyndet från vilken det framgår att fyndet är granskat. Av kvalitetsmärkningen ska det framgå hur tillförlitligt fyndet bedöms vara.

För länsstyrelserna, som är betydande användare av Artportalen (både för lagring av fynddata och för användare av fynddata i olika naturvårdssammanhang) är det viktigt att vara medvetna om hur kvalitetssäkringen är organiserad och hur den utförs. Länsstyrelsen har även ett eget formellt kvalitetssäkringsansvar innan leverans av fynddata från bland annat miljöövervakningen till datavärden ArtDatabanken. Idag kan dock inte länsstyrelserna i Artportalen tydligt och enkelt markera att levererade fynddata är kvalitetssäkrade. En sådan möjlighet vore önskvärd.

Rapporten inleds med en teoretisk bakgrund till hur kvalitetssäkringen fungerar i Artportalen, med en redovisning av grundläggande begrepp och med ett resonemang om begreppet kvalitet i detta sammanhang. Därefter följer en beskrivning av hur Naturvårdsverket ser på kvalitetsgranskning i Artportalen, framförallt kopplat till datavärdskapet för miljöövervakningsdata.

Andra delen av rapporten redovisar hur kvalitetssäkringen i Artportalen utförs i praktiken, med tyngdpunkt på kvalitetssäkringen av fågelfynd i Svalan. Redovisningen visar bland annat vem/vilka som utför granskningen, varför fynden granskas, hur omfattande granskningen är och hur det framgår att ett fynd är kvalitetssäkrat. Det ges även en kort bild av hur kvalitetssäkringen i Artsobservasjoner är organiserad i Norge.

I den avslutande diskussionsdelen redovisas ett antal brister och förbättringsförslag på hur kvalitetssäkringen i Artportalen kan utvecklas framöver, både teknisk och organisatoriskt. Länsstyrelsen bör vara en aktiv och konstruktiv aktör i denna process, framför allt genom sin medverkan i Artportalsrådet som leds av ArtDatabanken.
Kommentar:
Länkar till filer

Kontakt